Vedtægter

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre

Vartov                              

Farvergade 27 D, 2. sal    

1463 København K

Tlf.: 33 11 13 91

 

§ 1. Navn og formål

Stk. 1  Foreningens navn er Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (KFPLC).

Stk. 2  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre skal arbejde for, at kommunerne har velfungerende læringscentre.

Stk. 3  Foreningen skal søge indflydelse på lovgivningsarbejdet og arbejde for en lovgivning, som sikrer, at den enkelte kommune kan løse sine opgaver.

Stk. 4  Foreningen skal virke lokalt, regionalt og på landsplan for samarbejde, udveksling af erfaringer, ideer og udvikling af de pædagogiske læringscentre.

Stk. 5  Foreningen skal inspirere og søge indflydelse kommunalt og på landsplan.

Stk. 6  Foreningen skal tage initiativ/med- virke til udvikling af, samarbejde om og formidling af de læringsmiljøer, tidens børn og unge skal danne, uddanne og udvikle sig i.

 

§ 2. Medlemskab

Stk. 1  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre er en kommunalpolitisk landsforening repræsenteret ved de til byrådet valgte eller af byrådet udpegede politiske repræsentanter, herunder forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

Medlemsgruppen betegnes som gruppe I.

Stk. 2  Øvrige repræsentanter for en kommunes medlemskab er fagpersonale tilknyttet skoleområdet.

Medlemsgruppen betegnes som gruppe II.

Stk. 3  Desuden kan som medlemmer optages enkeltpersoner, centre for undervisningsmidler, friskoler samt foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder, der repræsenterer interesser, som har tilknytning til skole- og biblioteksområdet.

Medlemsgruppen betegnes som gruppe III.

 

§ 3. Ind- og udmeldelse

Stk. 1  Indmeldelse af de i § 2, stk. 1 nævnte kommunale medlemmer skal ske skriftligt af byrådet, for magistratskommuners vedkommende af rådmanden, eller af formanden for det stående kommunale udvalg, hvortil skolerne refererer, til bestyrelsen for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

Stk. 2  Udmeldelse af de i § 2, stk. 1 nævnte kommunale medlemmer foregår på samme måde som indmeldelse, men dog med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

Stk. 3  Øvrige indmeldelser (jfr. § 2, stk. 3) skal ske skriftligt til foreningen.

Stk. 4  Øvrige udmeldelser (jfr. § 2, stk. 3) skal ske skriftligt til foreningen med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar.

 

§ 4. Kontingenter

Stk. 1  Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2  Hver kommune, der er medlem af foreningen, betaler et kontingent til afholdelse af foreningens udgifter. Kontingentet beregnes efter kommunernes indbyggertal, dog max 100.000 indbyggere.

Stk. 3  Kontingenter for medlemmer i henhold til § 2, stk. 3 fastsættes individuelt, dog ens inden for de forskellige grupper.

Stk. 4  Kontingentet betales forud for et år ad gangen og forfalder hvert år i januar måned.

Stk. 5  Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen kontingent for den resterende del af året.

 

§ 5. Regnskab og økonomi

Stk. 1  Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens sekretariat fører regnskabet. Regnskab med status skal være færdigt senest den 1. marts, hvorefter det revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2  Revisionen, der skal udfærdiges i overensstemmelse med principperne for god offentlig revisionsskik, skal være afsluttet senest den 15. april efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3  Oplysning om den udførte revision meddeles ved påtegning på regnskabet og indførelse i en revisionsprotokol, der sendes til bestyrelsen.

Stk. 4  Bestyrelsen godkender regnskabet, og hovedtallene offentliggøres for to år ad gangen på foreningens generalforsamling.

Stk. 5  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre er fuldt momsregistreret.

Stk. 6  Bestyrelsen kan i særlige tilfælde i henhold til § 11, stk. 4 beslutte, at der kan optages midlertidig kredit, hvis færdiggørelse af projekter eller andet gør dette nødvendigt.

 

§ 6. Generalforsamling, almindelige bestemmelser

Stk. 1 Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 2  Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen samt dennes dagsorden.

Stk. 3  Indkaldelse til generalforsamlingen med tilhørende dagsorden sker ved skriftlig indkaldelse med mindst 6 ugers varsel.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2  Der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år på lige årstal. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af juni måned.

Stk. 3  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

- Valg af dirigent.

- Valg af stemmetællere.

- Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

- Formandens beretning.

- Orientering om regnskab.

- Orientering om valg af medlemmer til det faglige udvalg.

- Indkomne forslag.

- Eventuelt.

Stk. 4  Ethvert medlem kan fremsætte forslag til generalforsamlingen, men forslag, der ønskes fremmet til afstemning, må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet.

Indkomne forslag udsendes til generalforsamlingens deltagere sammen med generalforsamlingens øvrige bilag.

 

§ 8 Valg af formand og bestyrelse

Stk. 1  På den første generalforsamling efter et kommunevalg vælges formand og bestyrelse for den kommunale valgperiode.

Stk. 2  Bestyrelsen består af formanden og mindst 8 øvrige medlemmer, dog maksimalt 14 i alt.

Stk. 3  Bestyrelsen sammensættes således:

- Formanden vælges af generalforsamlingen blandt gruppe I medlemmer.

- Af og blandt gruppe I vælges mindst 6 og højst 9 medlemmer, heraf skal mindst halvdelen være medlem af et byråd.

- Af og blandt gruppe II og III vælges mindst 2 og højst 5 medlemmer. Medlemmerne fra disse grupper kan alternativt udpeges af foreningens faglige udvalg.

Hver valggruppe vælger suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 4  Valgene af medlemmerne fra grupperne I, II og III foretages på de enkelte gruppers gruppemøder i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 5  Afgår formanden i løbet af en valgperiode vælges en ny formand ved førstkommende generalforsamling efter samme procedure som ved ordinært valg. Næstformanden indtræder som formand frem til næste formandsvalg.

Stk. 6  Dagsordenen for den første generalforsamling efter et kommunevalg skal ud over de faste punkter indeholde følgende punkter:

- Valg af formand.

- Orientering fra grupperne om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen foranlediger dagsordenen offentliggjort i henhold til reglerne i § 6, stk. 3.

 

§ 10. Stemmeret

Stk. 1  Ved generalforsamlingen råder alle fremmødte medlemmer over 1 stemme hver, dog kan gruppe I maksimalt afgive 5 stemmer pr. kommune og gruppe II maksimalt afgive 2 stemmer pr. kommune. Medlemmer af gruppe III kan afgive 1 stemme pr. medlemskab.

Stk. 2  Stemmeretten er personlig og udøves gennem stemmekort, som udleveres på generalforsamlingen.

Stk. 3  Fornøden legitimation må på forlangende kunne forevises.

Stk. 4  Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, betragtes et forslag som bortfaldet.

 

§ 11. Bestyrelsen

Stk. 1  Senest 30 dage efter den første ordinære generalforsamling efter et kommunevalg afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der vælges en næstformand og nedsættes eventuelle udvalg.

Stk. 2  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 12. Sekretariatet

Stk. 1  Foreningens daglige arbejde udføres af foreningens sekretariat. Bestyrelsen udarbejder de nærmere regler for sekretariatets virksomhed og ansætter en leder.

Stk. 2  Bestyrelsen fastsætter reglerne for løn- og ansættelsesforhold for lederen og eventuelt andet personale.

 

§ 13. Tegningsretten

Foreningen tegnes i alle forhold af formanden og den ansatte leder i forening.

 

§ 14. Befordringsgodtgørelse m.v.

Ydelser i forbindelse med befordringsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste m.v. fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 15. Udvalg

Stk. 1  Foreningen har et stående fagligt udvalg, der består af foreningens ansatte leder og 5-7 medlemmer med faglig baggrund. Repræsentanter for bestyrelsen eller relevante fagpersoner kan deltage i møderne.

Bestyrelsen udarbejder kommissoriet for udvalget.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2  Det faglige udvalgs medlemmer vælges af medlemskredsens faglige repræsentanter i henhold til § 2, stk. 2 på foreningens generalforsamling. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode. Udtræder et medlem i valgperioden, supplerer udvalget sig selv.

Stk. 3  Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

 

§ 16. Vedtægtsændringer

Stk. 1  Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 10 stemmeberettigede personer repræsenterende mindst 3 medlemskommuner.

Stk. 2  Vedtægtsforslag offentliggøres ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, jfr. § 6 stk. 3 og § 7, stk. 4.

Stk. 3  Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede deltagere.

 

§ 17. Foreningens ophævelse

Stk. 1  Foreningen ophæves, når forslag herom har opnået 3/4 majoritet af de stemmeberettigede deltagere på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 7 ugers mellemrum.

Stk. 2  Foreningens formue fordeles mellem de kommuner, der er medlem på ophævelsestidspunktet i forhold til indbyggertal, jfr. § 4, stk. 2.

 

§ 18. Ikrafttrædelse

Vedtægten er vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2018 med øjeblikkelig ikrafttrædelse.