Gennemførte projekter 2007-2014

Nedenstående er samlet en oversigt over nogle af foreningens senest gennemførte, større projekter.

Litteraturlæsning med nye medier - fra e-bog til i-bog (2012-2014) og Fra læselyst til litteraturlyst - skønlitteratur på skræm (2013-2014)

Projektbeskrivelse

Nye medier som pc’ere, iPads, mobiltelefoner og interaktive tavler danner nye forudsætninger for at læse skønlitteratur, og medierne skaber nye litteraturlæsere, der orienterer sig anderledes i litteraturen og anvender den til nye formål. Det kræver udvikling af en ny type skønlitteratur, der udnytter mediernes muligheder, og nye måder at læse og undervise på. Projektet fokuserer på måder, skolebiblioteket kan befordre fiktionslæsningen med nye medier – såvel som et redskab for udviklingen af læsekompetencer og læselyst som en vej for udvikling og erkendelse hos barnet. I forløbet afprøver fire skoler en ny litteraturform, som løbende udvikles.

Formålet er dels at undersøge, hvordan børn læser litteratur, som ikke er papirbåret, dels at udvikle en ny form for medialiseret litteratur, som fremover kan bidrage til læselyst og udvikling af fiktionsindsigt hos børn faciliteret af skolebiblioteket.

Projektet Fra læselyst til litteraturlyst - skønlitteratur på skærm er en forlængelse af projektet Litteraturlæsning med nye medier - fra e-bog til i-bog, der har til formål af afprøve det endelige produkt.

Projekterne er støttet af Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker. Læs de udvidede projektbeskrivelser, afrapportering af forløb og se billeder og film m.v. på projekternes sider http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/litteraturlaesning-med-nye-medier-fra-e-bog-til-i-bog og http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/fra-laeselyst-til-litteraturlyst-skonlitteratur-pa-skaerm.

Der er også udgivet en publikation med erfaringerne og følgeforsker professor Mie Buhls konklusioner, Bevægende børnelitteratur, som kan bestilles under menupunktet Udgivelser - Nyere publikationer.

Udarbejdelse af oversigt over integrerede biblioteker (2012- )

Projektbeskrivelse

Et stort fokusområde inden for biblioteksvæsenet har de seneste år været integrerede biblioteker, og mange steder er der oprettet forskellige former for fællesbiblioteker, kombibiblioteker og andre fysiske samarbejder mellem folkebiblioteker, skolebiblioteker og i visse tilfælde også andre tilbud rettet mod borgerne. Der er også gennemført en række forsøgsprojekter og udgivet publikationer med erfaringer fra nogle af projekterne.

Der findes imidlertid ingen samlet fortegnelse over, hvor og hvordan de integrerede biblioteker i Danmark konkret fungerer i praksis. Af statistikker fremgår det, hvor mange der er, men disse siger hverken noget om omfanget af samarbejdet, om graden af integration, involverede parter eller strukturen/organiseringen på det enkelte bibliotek.

Biblioteksforeningerne får ofte henvendelser fra kommuner, der har behov for at få at vide, hvor man kan kigge hen, hvis man ønsker en speciel form for integreret bibliotek, og hvem man kan spørge, hvis man vil høre om erfaringer fra et eksisterende fællesbibliotek af en bestemt slags, men det er tilfældigt, om foreningerne netop har kendskab til præcis denne type – og måske findes det slet ikke i forvejen.

Vi hører ofte især fra folkebiblioteksside, at det ville være dejligt med et egentligt katalog over, hvor der findes hvad og i hvilket omfang, så man fra det enkelte bibliotek kunne rette henvendelse direkte til andre, der har erfaringer på præcis de områder, man selv ønsker at fokusere på.

Men et sådant samlet materiale med overblik findes ikke, og hver især må derfor prøve sig frem på må og få, indtil man finder det rette eller giver op og opfinder noget selv. Det er derfor et stort arbejde for den enkelte kommune at lokalisere, hvor man kan kigge hen for at finde inspiration til at gøre det bedst muligt netop på dét sted. Der er således behov for, at der bliver udarbejdet et sådant samlet materiale.

Kommunernes Skolebiblioteksforening har påtaget sig arbejdet med at indsamle konkret information om eksisterende integrerede biblioteker. Kortlægningen skal blandt andet omfatte samarbejdsfelter, struktur, drift og ledelse, bemanding, involverede parter og baggrund for oprettelsen, fx ”bevaring af lokalbibliotek”, ”forbedret service til børn” osv.

Projektet er støttet af Edvard Pedersens Biblioteksfond. De oplysninger, der indtil videre er indsamlet er sat på Danmarkskortet og kan ses under menupunktet Nyheder - Integrerede bibioteker. Kortet vil blive opdateret, når foreningen modtager nye oplysninger.

Lektiecaféer 2 (2009-2011)

Projektbeskrivelse

I 2007 udgav Kommunernes Skolebiblioteksforening sammen med Integrationsinisteriet, Brug for Alle Unge, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Stadsbiblioteket et hæft om lekticaféer. Udgivelsen blev trykt i 10.000 eksemplarer, som blev fordelt over hele landet. I kølvandet på succesen er det blevet aktuelt at lav endnu en udgivelse om lektiecaféer. Håndbogen skal afspejle mangfoldigheden af de nuværende muligheder på lektiehjælpsområdet og er tænkt som et praktisk værktøj, der kan understøtte etableringen af nye lektiehjælpsordninger.

Håndbogen, der udkom i 2011, er blevet til i samarbejde mellem Kommunernes Skolebiblioteksforening, Integrationsministeriet; Brug for Alle Unge, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Dansk flygtningehjælp, Ungdommens Røde Kors og Red Barnets Ungdom. Projektet er støttet af Brug for Alle Unge.

Bogen kan bestilles under menupunktet Udgivelser - Ældre udgivelser.

Skolebiblioteket og praktisk-musiske fag (2009-2011)

Projektbeskrivelse

Skolebibliotekerne står generelt svagt, hvad angår formidling og inspiration til de praktisk-musiske fag. Projektet sætter fokus på målsætning og evaluering samt på om målrettet samarbejde mellem skolebiblioteksteamet, faglærerne og kunstnere kan højne kvaliteten og udbyttet af de praktisk-musiske fag. Der ses på, om det kan give mod til at kaste sig ud i noget nyt for skolebibliotekerne, og om uformelle læringsmiljøer kan skærpe elevernes og lærernes interesse for fagene. Projektet lægger sig tæt op ad de anbefalinger professor Anne Bamford er kommet med i rapporten The Ildsjæl ind the Classroom.

Projektet, der er støttet af Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, er et samarbejde mellem Kommunernes Skoleiblioteksforening, fire folkeskoler og VIA UC samt en følgeforsker. Den afsluttende evalueringsrapport kan læses her.

Der er også udgivet en publikation med erfaringerne fra projektet. Udgivelsen kan downloades under menupunktet Udgivelser - Udgivelser til download.

Skolebiblioteket og Naturfag, fase 1 og 2 (2007-2010)

Projektbeskrivelse

Skolebibliotekets personale har traditionelt en humanistisk tilgang til vejledning og rådgivning, og skolebibliotekarerne har dermed lidt provokerende sagt hovedsageligt været vejledere for dansklærerne. Dette faktum strider mod det stigende behov, der er for at imødekomme vejledning og rådgivning omkring naturfagene, der kendetegnes ved arbejdsmetoder som undersøgelser, forsøg, analyser, og ræsonnementer. Indgangsvinklen til den naturvidenskabelige arbejdsmetode er med andre ord helt anderledes end den humanistiske tilgang.

Se den fulde projektbeskrivelse og læs mere om projektet på http://lnk.wikispaces.com/Skolebibliotekar.

Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker og gennemført i samarbejde med Danmarks Skolebibliotekarer, Dansk Naturvidenskabsformidling og fire skoler.

Der er udgivet en publikation med erfaringerne fra projektet. Udgivelsen kan downloades under menupunktet Udgivelser - Udgivelser til download.